Sweet Cakes by Ameli
Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.

Sweet Cakes by Ameli acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder
andere dat:- wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen
wij via deze privacyverklaring;
– wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die
nodig zijn voor legitieme doeleinden;
– wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken
in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en
dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Sweet Cakes by Ameli is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze
zorgvuldig te lezen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 13:00:00.
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks
door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Betalingsgegevens
– Geslacht
– Geboortedatum
– IP-adres
Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren
wij de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer
opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de
overeenkomst.
Wij zullen de aan uw account gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.
Toegang portaal
Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen,
opgeven en wijzigen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens
ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.
Reclame
Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
– per e-mail, door u in te schrijven op de nieuwsbrief
– via social media, als u ons daar volgt
Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier,
waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Sommige veldn
zijn verplicht, dit is om uw vraag of klacht goed te verwerken. De gegevens die u ons toestuurt,
worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor
de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. U geeft zelf expliciet toestemming voor het ontvangen van deze nieuwsbrief (opt-in).
Uw e-mailadres wordt dan toegevoegd aan de lijst van abonnees. Met de leverancier van de e-mail
marketing software hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten voor het veilig verwerken
van uw gegevens. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Locatiegegevens
Als dat nodig is voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens van u verzamelen. Deze (locatie)
gegevens kunnen opgeslagen en verwerkt worden door de aanbieder van bijvoorbeeld de
navigatie/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen ook worden gebruikt door
bijvoorbeeld Google of Facebook voor statistieken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij raden u aan
de relevante privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
App store
De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op
welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante
privacyverklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.
Publicatie
Bij gebruik van onze webwinkel worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet
zichtbaar zijn voor iedereen, met uitzondering van zoekmachines:
– door u zelf opgegeven informatie voor een review over onze webshop of een product.
Deze publicatie is echter afgeschermd voor zoekmachines. U kiest zelf welke informatie u publiceert.
Het is mogelijk dat u hiermee te achterhalen bent. Op verzoek anonimiseren wij informatie die
gepubliceerd is.
Advertenties
Onze webwinkel vertoont advertenties.
Verstrekking aan derden
Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst.
In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van
deze diensten uw persoonsgegevens.
** Cookies**
Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn
ingeschakeld worden cookies geplaatst.
Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u
uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als
toestemming voor dit gebruik van cookies.
Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het
mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.
Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en
applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf
met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij
met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen
regelmatig wijzigen). Neem contact met ons op om deze derde partijen op te vragen.
Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij
hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang
met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.
Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en een login
token
– Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin
persoonsgegevens opslagen zijn
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens
invoert
Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden bewaard als er een wettelijke
plicht is die bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).
Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen
op de hoogte bent.
Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.
Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer
het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie
in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.
Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Sweet Cakes by Ameli
Amerbos 52, 1025 ZN
Amsterdam, Nederland
Telefoon: +316 11851414
Email: info@sweetcakesbyameli.nl